{"sources":["http:\/\/www.andreasdoria.de\/media\/pages\/portfolio\/Theis_Brasilia\/882403169-1580122363\/Theis_Brasilia_01.jpg","http:\/\/www.andreasdoria.de\/media\/pages\/portfolio\/Theis_Brasilia\/1933057457-1580122363\/Theis_Brasilia_02.jpg","http:\/\/www.andreasdoria.de\/media\/pages\/portfolio\/Theis_Brasilia\/1314403329-1580122363\/Theis_Brasilia_03.jpg","http:\/\/www.andreasdoria.de\/media\/pages\/portfolio\/Theis_Brasilia\/-59185135-1580122363\/Theis_Brasilia_04.jpg"],"title":"gulliver theis
brasilia","desc":"

prints for exhibition

www.gullivertheis.de"}