{"sources":["http:\/\/www.andreasdoria.de\/media\/pages\/portfolio\/Theis_Rotkaeppchen\/1067403315-1580122363\/Theis_Rotkaeppchen_01.jpg","http:\/\/www.andreasdoria.de\/media\/pages\/portfolio\/Theis_Rotkaeppchen\/2017407715-1580122363\/Theis_Rotkaeppchen_02.jpg","http:\/\/www.andreasdoria.de\/media\/pages\/portfolio\/Theis_Rotkaeppchen\/1163860819-1580122363\/Theis_Rotkaeppchen_03.jpg","http:\/\/www.andreasdoria.de\/media\/pages\/portfolio\/Theis_Rotkaeppchen\/-142620861-1580122363\/Theis_Rotkaeppchen_04.jpg","http:\/\/www.andreasdoria.de\/media\/pages\/portfolio\/Theis_Rotkaeppchen\/-903876877-1580122363\/Theis_Rotkaeppchen_05.jpg","http:\/\/www.andreasdoria.de\/media\/pages\/portfolio\/Theis_Rotkaeppchen\/-1916824541-1580122363\/Theis_Rotkaeppchen_06.jpg","http:\/\/www.andreasdoria.de\/media\/pages\/portfolio\/Theis_Rotkaeppchen\/-1327514221-1580122363\/Theis_Rotkaeppchen_07.jpg","http:\/\/www.andreasdoria.de\/media\/pages\/portfolio\/Theis_Rotkaeppchen\/848243266-1580122363\/Theis_Rotkaeppchen_08.jpg","http:\/\/www.andreasdoria.de\/media\/pages\/portfolio\/Theis_Rotkaeppchen\/267322354-1580122363\/Theis_Rotkaeppchen_09.jpg","http:\/\/www.andreasdoria.de\/media\/pages\/portfolio\/Theis_Rotkaeppchen\/-912018906-1580122363\/Theis_Rotkaeppchen_10.jpg"],"title":"gulliver theis
rotk├Ąppchen","desc":"

prints for exhibition

photographer
www.gullivertheis.de"}